Vimesoft Preloader

Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

SATICI : VİMESOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : MASLAK MAH. AOS 55.SK.42 MASLAK B BLOK SİTESİ NO:4/555 SARIYER/İSTANBUL

 

MÜŞTERİ: SATICI’ya ait web sitesi üzerinden sağlanan hizmet ve ürünleri satın alan veya satın alınan ürünleri doğrudan kullanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

MÜŞTERİ ve ALICI ayrı ayrı “Taraf, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın sahibi olduğu www.vimesoft.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda veya Tarafların arasında belirlediği şartlar üzerinden düzenlenen sözleşme üzerinden MÜŞTERİ’nin satın aldığı, ses ve görüntülü çevrimiçi görüşme ürünlerinin satışı ve kullanımı ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

3. HİZMET ve ÜRÜNLERİN TANIMI

Bu sözleşme konusu hizmetler ve ürünler; SATICI’nın https://vimesoft.com adresli internet sitesi üzerinden sunmakta olduğu çeşitli ses ve görüntülü çevrimiçi görüşme yazılımlarını içeren bütünleşik video iletişim platformu çözümlerinden ibarettir. MÜŞTERİ’ye sunulan ürünler aşağıdaki gibidir:

 

· Video Konferans

· Kurumsal Video Platformu

· İnteraktif Eğitim Platformu

· Dijital İş Birliği

Ürünlere ilişkin detaylı bilgilere https://vimesoft.com adresinden ulaşılabilir.

 

Ürünler ve hizmetlerin içerikleri, fiyatları ve çeşitleri SATICI tarafından güncelleştirilebilir veya değiştirilebilir. Ürünlerin fiyat ve içeriklerinde yapılan değişiklikler MÜŞTERİ’ye SATICI’ya bildirmiş olduğu iletişim kanalı (SMS, e-posta gibi) üzerinden bildirilecektir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. MÜŞTERİ’nin kullanmakta olduğu ödeme aracının sağlayıcısı olan sözleşme dışı 3. Kişilerin, ürün veya hizmetin bedelinin tahsilatı esnasında MÜŞTERİ’den, SATICI’nın talep etmiş olduğu bedele ek masraf ve/veya işletim ücreti talep etmesi mümkündür. 3. Kişilerin MÜŞTERİ’ye sağladığı hizmetlerden SATICI sorumlu olmadığı gibi anılan masraf veya işletim ücretlerinden de SATICI’nın sorumluluğu söz konusu değildir.

4.2. MÜŞTERİ, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer MÜŞTERİ ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi ve bu iddia gereğince adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde, SATICI’nın

sunucularında depolanan MÜŞTERİ’ye ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, hizmetlerden faydalanırken kamu ahlaki değerlerine uygun olan bir ad kullanmak zorundadır. Aksi fark edildiği durumda MÜŞTERİ’ye haber verilmeksizin MÜŞTERİ adları ve hesapları silinebilir. Alınan ad veya takma adlardan dolayı SATICI bir sorumluluk kabul etmemektedir ve sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4. MÜŞTERİ’lerin, SATICI tarafından sunulan hizmetlerden ve sitede yer alan diğer olanaklardan faydalanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının MÜŞTERİ ismi, şifre v.b. güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar idari ve fiziki tedbirler açısından MÜŞTERİ’nin, teknik ve siber tedbirler açısından ise SATICI’nın sorumluluğundadır. MÜŞTERİ’nin, ihmal ve kusurlarından dolayı MÜŞTERİ’nin bizzat uğradığı ve/veya üçüncü kişileri uğrattığı veya uğratabileceği zararlara istinaden SATICI’nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5. Ürünlerin veya hizmetlerin kullanılabilmesi için SATICI’nın belirtmiş olduğu sistem gerekliliklerini sağlayan araç, yazılım, sistem ve ekipmanları MÜŞTERİ’nin sağlaması gerekmektedir. SATICI tarafından belirtilen gereklilikleri sağlamayan araç, yazılım, sistem ve ekipmanları kullanmasından kaynaklı olarak MÜŞTERİ’nin ürün veya hizmetlerden faydalanamaması halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. MÜŞTERİ’ye sunulan ürün veya hizmetin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı şekilde kopyalanması, çoğaltılması, tersine mühendislik kullanılarak suiistimal edilmesi, hukuka aykırı şekilde kullanılması veya suça konu edilmesi halinde SATICI’nın kanundan kaynaklanan hakları saklıdır. Anılan şekilde hukuka aykırı kullanımlar nedeniyle doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. SATICI’nın üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşabileceği tüm talep ve iddialara karşı SATICI’nın MÜŞTERİ’ye karşı rücu etme, tazminat talep etme ve kanundan doğan diğer hakları saklıdır.

4.7.MÜŞTERİ, hizmet kullanımları içerisinde kendilerinin sağladıkları bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. MÜŞTERİ’nin diğer hizmet alanlar ile iletişime geçtikleri platformlarda ahlak ve iyi niyet kurallarına ve kanuna uygun dil kullanmaları gerekmektedir. MÜŞTERİ’nin bu iletişim sürecinde kullandıkları dil ve sergiledikleri davranışlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8.MÜŞTERİ, SATICI’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Bu hak ve yükümlülüklerini başka bir MÜŞTERİ veya 3. Kişinin kullanımına açamazlar.

4.9.MÜŞTERİ, SATICI ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, ürün içine gömülü olan veya 3. Kişilerin/diğer hizmet kullananların paylaştığı resimleri, metinleri, görsel ve işitsel ürünleri, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. TEKNİK DESTEK

 

MÜŞTERİ tarafından, hesabı ya da hizmetlerle ilgili sorulara ilişkin teknik destek için [email protected] mail adresini kullanarak SATICI’ya ulaşılabilecektir.

 

6. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 

Sözleşme, Taraflardan birisi feshetmediği sürece geçerli olmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme bir ay öncesinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle MÜŞTERİ veya SATICI tarafından istenildiği zaman feshedebilir.

 

7. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz ya da yürütülemez olması durumunda sözleşmelerin geri kalan hükümlerini yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

8. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

9. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

10. YÜRÜRLÜK

Taraflar arasında ürün ve hizmetlere ilişkin mutabakatın sağlanması akabinde MÜŞTERİ’nin siparişini onaylaması ile birlikte işbu Sözleşmenin de tüm şartlarını kabul edilmiş sayılır. SATICI, işbu Sözleşme’nin güncel versiyonunun web sitesinde yayınlanmasından sorumludur. Mutabakatın sağlanması anından itibaren Taraflar Sözleşmeye tabi olduklarını kabul ederler.